Ogłoszenie nr 4/2019 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

  1. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej: forma wsparcia- płatność zryczałtowana (premia) w wysokości 80 000 zł., limit środków: 240 000 zł. – Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 6 września 2019 r. do 19 września 2019 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną, bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 19.09.2019 r. o godz.14.00.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

– planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

– wnioskowana kwota pomocy w zakresie operacji podejmowania działalności gospodarczej nie może być niższa niż 80 000 zł.

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie o doświadczeniu/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie Wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

Wniosek o przyznanie pomocy xlxs

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PDF

Biznesplan doc

Biznesplan pdf

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 xlsx

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Kryteria utworzenie nowego przedsiębiorstwa doc

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/kwalifikacjach wnioskodawcy doc

Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych doc

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy pdf

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych pdf

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji pdf

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej xlsx

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu przykładowy wzór xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu pdf

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 4/2019

Cele LSR

Klauzule RODO

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4