Ogłoszenie nr 5/2019 – Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy

Ogłoszenie nr 5/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

  1. Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość kwoty pomocy 300 000 zł. a intensywność pomocy wynosi 70 %., limit środków: 1 200 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 6 września 2019 r. do 19 września 2019 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną, bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 19.09.2019 r. o godz.14.00.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

– planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile dotyczy

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

Wniosek o przyznanie pomocy xlsx

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania xlsx

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PDF

Biznesplan doc

Biznesplan pdf

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 xlsx

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiebiorstwa pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa xlsx

Kryteria rozwoj przedsiebiorczości doc

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/kwalifikacjach wnioskodawcy doc

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników z gru defawozryzowanych doc

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy pdf

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji pdf

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych pdf

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji pdf

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością pdf

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji xls

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji wersja uaktualniona do umowy 7z pdf

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlsx

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu przykładowy wzór xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu pdf

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 5/2019

Cele LSR

Klauzule RODO

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4