HISTORIA

Historia partnerstwa “Ziemia Zamojska” sięga listopada 2007 roku. Podczas spotkania, którego inicjatorami były Gmina Skierbieszów oraz grupa podmiotów zainteresowanych stworzeniem Lokalnej Grupy Działania, zawiązała się grupa inicjatywna na rzecz utworzenia partnerstwa opartego na podejściu Leader. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz posługując się najlepszymi wzorcami funkcjonowania partnerstwa w Europie na przełomie grudnia 2007 i stycznia 2008 roku rozpoczęto budowę Lokalnej Grupy Działania, którą nazwano “Ziemia Zamojska”.
W ramach rozmów z poszczególnymi gminami zainteresowanymi przystąpieniem do partnerstwa określono zasięg terytorialny LGD, który obecnie obejmuje następujące gminy:

-Gmina Grabowiec;

-Gmina Komarów-Osada;

-Gmina Łabunie;

-Gmina Miączyn;

-Gmina Sitno;

-Gmina Skierbieszów;

-Gmina Stary Zamość.

Podczas spotkań poprzedzających zebranie założycielskie omówione zostały zasady współpracy, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań związanych z realizacją projektu oraz dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Działając już we współpracy z tymi podmiotami, nakreślono możliwości działań i sposób organizacji LGD. W dniu 14-01-2008 roku podczas zebrania założycielskiego w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Zamojska”. Ustalono również, kto będzie reprezentował poszczególne instytucje i organizacje członkowskie w poszczególnych jej organach. Na zebraniu założycielskim ustalono kierunki działań mające na celu rejestrację stowarzyszenia oraz podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD “Ziemia Zamojska”.

Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęto od spotkań w poszczególnych gminach, które są członkami LGD. Działając już we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi w poszczególnych gminach za działa na rzecz opracowania strategii przełomie stycznia i lutego 2008 roku przeprowadzono 14 spotkań informacyjnych z mieszkańcami terenów wiejskich Powiatu Zamojskiego, w których udział wzięło ponad 200 mieszkańców. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania strategii. W pierwszej turze spotkań zostały przedstawione cele i zadania Lokalnej Grupy Działania z identyfikacją problemów analizą SWOT. W trakcie ich trwania przeprowadzono także warsztaty, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. W kolejnej turze spotkań przedstawiono analizę celów i problemów wynikających z przeprowadzonych warsztatów oraz ustosunkowano się do pomysłów i uwag zgłoszonych przez uczestników spotkań.

W czerwcu 2015 roku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” przystąpiły dwie gminy: Nielisz i Sułów. W związku z tym obszar naszego LGD wynosi obecnie 9 gmin: Grabowiec, Komarów – Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość oraz Sułów. Wspólnie z nowymi członkami przygotowujemy się do pozyskania funduszy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.