OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych – zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO).

Z uwagi na dbałość o zapewnienie zgodności naszych działań z wymogami prawa, pragniemy zaprezentować informacje, które przybliżą zasady i sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, Sitno 73, 22-424 Sitno. Tel 084 3072207, e-mail biuro@lgdziemiazamojska.pl

 1. Cel przetwarzania

przystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 1. Przysługujące Ci prawa:

Prawo wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawna przetwarzania jest zgoda),

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Prawo sprostowania swoich danych

Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Czas przechowywania danych osobowych

10 lat od momentu ustania członkostwa

Nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 (§ 5 pkt. 19 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

 1. Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawnione urzędom/instytucjom nadzorującym działalność Stowarzyszenia np.: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, inne instytucje finansujące projekty realizowane przez Stowarzyszenie.

 1.  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2.  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz innych obowiązkach wynikających z prawa np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem funpage na portalu Facebook

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebok jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator funpage Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” – pod nazwą „LGD Ziemia Zamojska” – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Twoich danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” za pośrednictwem funpage na Facebook.

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno (zwany dalej „administratorem danych”).
  2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@lgdziemiazamojska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Funpage na portalu Facebook pod nazwą „LGD Ziemia Zamojska” zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.
 • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
 • Komentując lub reagując na post zamieszczony na funpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.
 • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego funpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z funpage na portalu Facebook, cele wynikające z umowy o przyznaniu pomocy nr 00015-6933-UM0310001/15 z dnia 18.05.2016 r. dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)
4. ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).
5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.
7. PROFILOWANIE DANYCH
Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego funpage.
Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g)    cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Odwiedzenie funpage „LGD Ziemia Zamojska” na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.