INNE PLIKI

DO POBRANIA – INNE PLIKI


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2022

Raport z ewaluacji wdrażania LSR na lata 2016 – 2021

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2021

Procedura wyboru i operacji obowiązująca od czerwca 2021

Kryteria wyboru operacji w ramach zakresu Utworzenie nowego przedsiębiorstwa obowiązujące od czerwca 2021

Kryteria wyboru operacji w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości obowiązujące od czerwca 2021

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2020

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca od grudnia 2020

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Kryteria wyboru operacji obowiązujące od stycznia 2020

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2019

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca od maja 2019

Kryteria wyboru operacji obowiązujące od maja 2019

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2018

Procedura wyboru i oceny obowiązująca od listopada 2018

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR obowiązyjąca od lutego 2018r.

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska obowiązujący od lutego 2018r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD za rok 2017

Zestawienie rzeczowo-finansowe

KRYTERIA WYBORU DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność NR 00015-6933-UM0310001/15

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Kryteria wyboru operacji

Procedura wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – OBOWIĄZUJĄCE OD KWIETNIA 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Ankieta monitorująca realizację grantu w ramach projektu grantowego Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska.

Deklaracja członkowska sektor społeczny-organizacje pozarządowe.doc

Deklaracja członkowska sektor publiczny

Deklaracja członkowska sektor gospodarczy

Deklaracja członkowska sektor społeczny

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA ZAMOJSKA NA LATA 2014-2020 OBOWIĄZUJĄCA OD LUTEGO 2018R.