Ogłoszenie nr 4/2019 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 4/2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania 2. Stwierdzenie qorum 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 4. Przyjęcie porządku zebrania 5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: aktualizacji strategii rozwoju lokalnego …