Informacja o celach LSR oraz możliwościach uzyskania dofinansowania

Opracowana przez LGD „Ziemia Zamojska” nowa Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 jest strategią, której działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele LSR oraz planowane w ramach ich realizacji konkretne przedsięwzięcia są odpowiedzią na szereg problemów wskazanych w trakcie konsultacji społecznych. W ramach LSR przewidziano 2 cele:

Cel 1 Rozwój funkcji turystycznych i usług spędzania wolnego czasu oraz promocja obszaru LSR na bazie potencjału endogenicznego

Cel 2 Zrównoważony rozwój kapitału społeczno – gospodarczego obszaru LGD

W ramach LSR organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły pozyskać dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej i wyposażenie miejsc spotkań lokalnej społeczności.

Dotację w wysokości do 150 tyś zł. będzie można pozyskać na podjęcie działalności gospodarczej. W tym przypadku wymagany jest wkład własny w wysokości 35% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek będą mogły złożyć pełnoletnie osoby fizyczne mieszkające co najmniej od roku na obszarze objętym strategią czyli gmin: Sitno, Miączyn, Łabunie, Komarów – Osada, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Będzie również możliwość pozyskania dotacji w wysokości do 150 tyś zł. na utworzenie gospodarstwa agroturystycznego lub utworzenie zagrody edukacyjnej. W tym przypadku wymagany jest wkład własny w wysokości do 15% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek będzie mógł złożyć pełnoletni rolnik, małżonek rolnika lub domownik z małego gospodarstwa rolnego mieszkający co najmniej od roku na obszarze objętym strategią.

Przewidziano również możliwość pozyskania dofinansowania na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, jak również włączenie społeczne seniorów, edukację i rozwój ludzi młodych oraz aktywizację mieszkańców naszego obszaru. W ramach realizacji strategii przewidziane zostało dofinansowanie na 5 koncepcji smart village (inteligentnych wsi), wykorzystujących nowoczesne technologie oraz innowacyjne narzędzia w celu poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców.

Pierwsze nabory wniosków przewidziane są w IV kwartale 2024 roku.