Relacja z Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Zamojska

7 czerwca 2022 r., w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. W Zebraniu uczestniczyło 38 członków zwyczajnych. W trakcie zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021, sprawozdania z działalności Rady za rok 2021 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

Podjęto uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2021,
  • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2021.

Omówione również zostały sprawy bieżące Stowarzyszenia.