Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, które odbędzie się 11 czerwca 2021 r.  o godz. 9.00 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72, 22-424 Sitno. Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosimy o zastosowanie środków ochrony osobistej podczas jego trwania.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjecie porządku Walnego Zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2020
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2020
 • Udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020
 • Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 • Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Proponowane zmiany:

– w § 27 ust. 1 usuwa się lit p

– § 30 ust. 1 lit x otrzymuje brzmienie: Aktu­ali­zacja Lokalnej Stra­tegii Roz­woju w zakresie: listy członków LGD, budżetu, planu działania na okres programowania 2014-2020, pro­ce­dury wyboru i oceny ope­racji w ramach LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR

– § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu łącznie”.

-W § 30 usuwa się ust. 3

 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie zebrania