Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Ziemia Zamojska”

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą

 Punkty aktywnego wypoczynku i rekreacji

Zadanie pn.  Punkty aktywnego wypoczynku i rekreacji jest elementem projektu współpracy „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Kornelówka 41; 22-424 Sitno

NIP: 922-297-01-46

REGON: 060416604

Telefon: (084) 307 22 07;

e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
 3. Postępowanie prowadzone jest w  formie  zapytania  ofertowego.
 4. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014 – 2020.
 5. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa LGD „Ziemia Zamojska” : www.lgdziemiazamojska.pl
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane w zapytaniu zmiany niezwłocznie zostaną przekazane wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 8. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze. 
 1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 1. Inwestycja polega na wykonaniu elementów małej architektury takich jak: altana, stół i ławy, tablica informacyjna, kosz na śmieci, stojak rowerowy, miejsce na ognisko, utwardzenie nawierzchni w miejscowościach Miączyn, Sitno, Krzak, Grabowiec, Dębowiec, Udrycze Wola, Deszkowice Drugie, Łabunie.
 2. Inwestycja polega na wykonaniu elementów małej architektury takich jak: altana, wyposażenie (urządzenia siłowni zewnętrznej, stojak na rowery, kosz na śmieci), tablica informacyjna, utwardzenie nawierzchni w miejscowości Wolica Brzozowa.
 3. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.
 4.   Informacje dodatkowe

Jeśli w niniejszej dokumentacji element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”.

IV.             TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakończenie zadania – najpóźniej do dnia 29 października 2021 r.

Termin zakończenia zadania – termin, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest  zakończyć wszystkie roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie wykaże, że zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące zakup i montaż elementów małej architektury o wartości brutto min. 75 tys. zł dla każdej z usług wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje od zamawiających, na rzecz których zostały wykonane usługi). W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz zrealizowanych usług według wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Spełnianie powyższego warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.
 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale XI Zapytania Ofertowego. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

VI.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. cena brutto – waga oferty 80%
 2. okres gwarancji na roboty budowlane (w miesiącach) – waga oferty 20%
 1. Sposób przyznawania punktów za spełnianie kryterium „cena”:

Stopień spełniania kryterium ceny brutto badanej oferty

(zaoferowana najniższa cena brutto) / (cena badanej oferty brutto) x 80

 • Sposób przyznawania punktów za spełnianie kryterium „okres gwarancji”:

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w przedziale 0-20 pkt. za oferowany okres gwarancji, według następujących zasad:

 1. 36 miesięcy gwarancji – 5 pkt.
 2. 48 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
 3. 60 miesięcy gwarancji – 15 pkt.
 4. 72 miesiące gwarancji – 20 pkt.
 1. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, z tym że Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na zadeklarowany okres. Okres gwarancji musi być podany w miesiącach.
 • Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza (uzyska największą liczbę punktów) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2021 r. do godziny 10.00 w następujący sposób:

– osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

lub

– przesłać skan podpisanej oferty na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia biuro@lgdziemiazamojska.pl

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

IX.            ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
 3. została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

X.      INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający zastrzega możliwości zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

XI. ZAŁĄCZNIKI:

Załączniknr 1Formularz oferty
Załączniknr 2Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załączniknr 3Wykaz wykonanych usług
Załączniknr 4aProjekt obiektu gm. Łabunie, miejscowość Łabunie
Załączniknr 4bProjekt obiektu gm. Grabowiec, miejscowość Grabowiec
Załączniknr 4cProjekt obiektu gm. Nielisz, miejscowość Krzak
Załączniknr 4dProjekt obiektu gm. Miączyn, miejscowość Miączyn
Załączniknr 4eProjekt obiektu gm. Sitno, miejscowość Sitno
Załączniknr 4fProjekt obiektu gm. Skierbieszów, miejscowość Dębowiec
Załączniknr 4gProjekt obiektu gm. Stary Zamość, miejscowość Udrycze-Wola
Załączniknr 4hProjekt obiektu gm. Sułów, miejscowość Deszkowice Drugie
Załączniknr 4iProjekt obiektu gm. Komarów – Osada, miejscowość Wolica Brzozowa Kolonia
Załączniknr 5 aPrzedmiar robót 3.2 (dotyczy obiektów w pozostałych miejscowościach)
Załączniknr 5 bPrzedmiar robót 3.1 (dotyczy obiektu w gm. Komarów – Osada)
Załączniknr 6Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załączniknr 7Umowa

Zapytanie ofertowe