Ogłoszenie nr 2/2021 – Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych

Ogłoszenie nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie wyżej niż 63,63%, a w przypadku  pozostałych podmiotów 80%, limit dostępnych środków w naborze wynosi: 20 159,03 euro co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 80 636,12 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 15 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną, bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 30.03.2021 r. o godz.14.00. Szczegółowy tryb składania wniosków znajduje się w dokumencie Tryb składania wniosków w związku z COVID-19 dostępnym pod niniejszym ogłoszeniem

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce DO POBRANIA – INNE PLIKI oraz pod niniejszym ogłoszeniem

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: DO POBRANIA – STRATEGIA. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków 2021 pod niniejszym ogłoszeniem

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków 2021 na stronie www.lgdziemiazamojska.pl pod niniejszym ogłoszeniem

Tryb składania wniosków w związku z COVID-19

Wniosek o przyznanie pomocy xlsx

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Kryteria wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa

Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

Oświadczenie dotyczące miejsca realizacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy ( https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wniosek-beneficjenta-o-zaliczke.html )

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 2/2021

Cele LSR

Klauzule RODO

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel