Ogłoszenie nr 5/2017 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 411 527 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 27 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r.

2/ Miejsce składania wniosków: BiuroStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch jednobrzmiący, kompletnych, trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 14.03.2017 r. o godz.14.30.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

– planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

pdf Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

pdf Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx

pdf Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf

pdf Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy.doc

pdf Oświadczenie dotyczace miejsca realizacji operacji.doc

pdf Kryteria -wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura,zachowanie dziedzictwa.doc

pdf Umowa o przyznanie pomocy.pdf

pdf Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy.pdf

pdf Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy.pdf

pdf Załącznik nr 3 do umowy o przyznanie pomocy.pdf

pdf Załącznik nr 3a do umowy o przyznanie pomocy.pdf

pdf  Wniosek o płatność.pdf

pdf Wniosek o płatność.xlsx

pdf Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf

pdf Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.doc

pdf Wykaz planowanych do osiągnięcia wskaźników.doc

pdf Cele LSR.doc