Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

W związku z Harmonogramem naborów wniosków planujemy w pierwszej połowie 2017 roku ogłosić kolejne nabory wniosków. Aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz w celu uniknięcia błędów w ocenie złożonych wniosków proponujemy wprowadzić zmiany w obowiązujących kryteriach:

  1. Zmiana w Kryteriach wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W ramach zakresu:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
LpNazwa kryteriumOpisŹródło weryfikacji
8.Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiskaNie – 0 pkt.Tak – 3 pkt.Preferowane są operacje sprzyjające ochronie środowiskaUzasadnienie we wniosku o dofinansowanie
10.Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość planowanych kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

2. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

LpNazwa kryteriumOpisŹródło weryfikacji
8.Udokumentowanie planowanych do poniesienia Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

3. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR”

LpNazwa kryteriumOpisŹródło weryfikacji
9.Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

4. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR”

LpNazwa kryteriumOpisŹródło weryfikacji
8.Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

5. Zmiana w Kryteriach wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych.

Na podstawie doświadczenia w pracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, które stanowić będą największą grupę grantobiorców oraz analizy obszaru LGD, który charakteryzuje się małą liczbą aktywnie działających organizacji posiadających środki własne na realizację działań i projektów z udziałem środków zewnętrznych pojawiła się potrzeba dostosowania kryterium do specyfiki obszaru. Celem zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, zachęcenia małych organizacji do wnioskowania o dofinansowanie oraz inicjowanie powstawania nowych organizacji, a co za tym idzie sprawną i efektywną realizację LSR proponuje się zmniejszyć wartość minimalną wkładu własnego, który wyniesie 5%. Przedmiotowe kryterium nadal preferować będzie granty z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany minimalny poziom.

4.Wkład własnydo 5% – 0 punktówod 6% do 10% – 2 punktypowyżej 10% – 4 punktyPreferuje się operacje z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany poziom minimalnywniosek
10.Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

6. Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

9.Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztówWysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.Planowane do poniesienia koszty zostały odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cenWniosek z załącznikami

7. Zapis w rozdziale VI pkt 2 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020: Intensywność pomocy dla wszystkich podmiotów wnioskujących w ramach grantów wynosić będzie 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny jaki będą musiały zapewnić podmioty ubiegające się o granty wynosić będzie 5%. Proponowana zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia intensywności pomocy w zakresie grantów.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 19 grudnia 2016 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf Formularz zgłoszeniowy

pdf Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

pdf Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych

pdf Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych.