Ogłoszenie nr 1/2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

1. Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej: forma wsparcia- płatność zryczałtowana (premia) w wysokości 80 000 zł., limit środków: 400 000 zł. – Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

– Rozwijanie działalności gospodarczej – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości 25 000 zł. a intensywność pomocy wynosi 70%, limit środków: 50 000 zł.- Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2. Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość kwoty pomocy 300 000 zł. a intensywność pomocy wynosi 70 %., limit środków: 600 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

3. Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 918 000 zł. – Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 lit. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

4. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 330 000 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 17 października 2016 r. do 31 października 2016 r.

2/ Miejsce składania wniosków: BiuroStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2016 r. o godz.14.30.

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

– planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

– wnioskowana kwota pomocy w zakresie operacji podejmowania działalności gospodarczej nie może być niższa niż 80 000 zł.

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

1. W przypadku operacji z zakresu: Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich:

a. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej:

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie Wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

– Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

b. Rozwijanie działalności gospodarczej:

– Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych (o ile dotyczy)

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile dotyczy)

2. W przypadku operacji z zakresu: Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy:

– Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu pracowników z grup defaworyzowanych

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile dotyczy

3. W przypadku operacji z zakresu: Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych oraz Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie o miejscu realizacji operacji.

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

Cele LSR

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru

Wykaz dokumentów

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie  podejmowanie dzialalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Biznesplan

 Biznesplan

Kryteria „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR”

Oświadczenie o doświadczeniu zasobach kwalifikacjach wnioskodawcy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

pdfWniosek o płatność

 Załacznik nr 2 do wniosku o płatność

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 Biznesplan

Biznesplan

Kryteria „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

Kryteria -wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura,zachowanie dziedzictwa

Oświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa

Oświadczenie dotyczace miejsca realizacji operacji

Oświadczenie o doświadczeniu zasobach kwalifikacjach wnioskodawcy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników z grup de faworyzowanych

Oświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 1 do dmowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do dmowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3 do dmowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 4 do dmowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 5 do dmowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 5a do dmowy o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ