Walne Zebranie Członków

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji
  6. Przyjęcie procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz kryteria wyboru
  7. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.