Ogłoszenie nr 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje z zakresu tematycznego:

  1. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wynosi nie wyżej niż 63,63%, a w przypadku pozostałych podmiotów 80%, limit środków: 530 591 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 3 lipca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną, bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 16.07.2020 r. o godz.14.00. Szczegółowy tryb składania wniosków znajduje się w dokumencie Tryb składania wniosków w związku z COVID-19 dostępnym pod niniejszym ogłoszeniem

4/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

– planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2015-2023,

– wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

– planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

5/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

6/ Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:

– Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy

– Oświadczenie o miejscu realizacji operacji

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

7/ Miejsce udostępnienia dokumentów: LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór wniosków

8/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór wniosków na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

Tryb składania wniosków w związku z COVID – 19

Wniosek o przyznanie pomocy xlxs

Wniosek o przyznanie pomocy pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PDF

Kryteria wzmocnienie kapitału, promowanie obszaru, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa doc

Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/ kwalifikacjach wnioskodawcy doc

Oświadczenie dotyczące miejsca realizacji doc

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Umowa o przyznaniu pomocy pdf 

Załącznik 1 zestawienie finansowo – rzeczowe operacji pdf

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych pdf

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji pdf 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wniosek-beneficjenta-o-zaliczke.html)

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji pdf

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością pdf 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji pdf

Wniosek o płatność pdf

Wniosek o płatność xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru 2/2020

Cele LSR

Klauzule RODO

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4