Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Cel działania
Realizacja działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.  
Beneficjenci
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro..
Podmioty te jednakże muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
 
Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty kwalifikowalne
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:

 • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
 • ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacji operacji.

1. Do kosztów kwalifikowalnych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicz się koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej
lub rozwijanej działalności gospodarczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
   a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
   b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia
rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
2. Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się koszty:
1) transportu do miejsca realizacji operacji :
   a) materiałów służących realizacji operacji, 
   b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
2) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
3. Do kosztów kwalifikowalnych, ogólnych, które są  bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   a) kosztorysów,
   b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
   c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
   e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   f) projektów technologicznych;
2) opłat za patenty lub licencje,
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi,
- w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:
 4. a)
  - gminy wiejskiej, lub
  - gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  - gminy miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców(w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznany grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
  b)
  -gminy wiejskiej, lub
  -gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
  -gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 5. biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 6. w okresie ostatnich dwóch lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 1. 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 2. 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 3. 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

Uwaga: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania odpowiednio 200 000 zł, 400 000 zł i 600 000 zł.

źródło: Publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki:
pdf Wniosek
pdf Instrukcja wypełniania wniosku
pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pdf Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pdf Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich


 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska