LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Posiedzenie członków Rady

Utworzono: środa, 29, marzec 2017 21:17

W dniu 30 marca 2017 br. o godzinie 9. 00 odbędzie się posiedzenie członków Rady na którym będą oceniane wnioski złożone w zakończonych naborach.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: poniedziałek, 27, marzec 2017 20:45

W dniu 27 marca 2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania podjęto uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia. Podczas obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników Stowarzyszenia. Dokonano również aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023 oraz zmieniono kryteria wyboru operacji i kryteria wyboru grantobiorców.

 

17505230 1181128875331704 699519706970839330 o   17436279 1181128295331762 4789326514389097594 o   17547052 1181128981998360 4623965016320899274 o

Konsultacje zmian w kryteriach i LSR

Utworzono: czwartek, 16, marzec 2017 21:00

 

W związku z zamiarem realizacji projektów współpracy oraz aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy proponujemy wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014 – 2016 oraz w obowiązujących kryteriach wyboru operacji, kryteriach dla wyboru grantobiorców. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 22 marca 2017 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Poniżej przedstawiono proponowane poszczególne zmiany.

 

pdf Kryteria wyboru grantobiorców.pdf

pdf Kryteria wyboru operacji.pdf

pdf Plan działania.pdf

pdf Rodział V Cele i wskaźniki.pdf

pdf Rozdział VII Plan działania.pdf

pdf Rozdział VIII Budżet LSR.pdf

pdf Formularz zgłaszania uwag.doc

Informacja

Utworzono: środa, 01, marzec 2017 18:44

Informujemy, że w zakładce NABÓR GRANTY zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów wraz z niezbędnymi dokumentami.

Porządek obrad Walnego Zebrania

Utworzono: niedziela, 19, marzec 2017 08:42

Informujemy że w dniu 27.03.2017r w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się Walne Zebranie Członków

Proponowany porządek obrad:

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

 4. Stwierdzenie quorum

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

 6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 •  zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2016,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2016
 • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 • zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteria wyboru dla grantów realizowanych w ramach LSR.
 1. Sprawy bieżące

 2. Zamkniecie Zebrania.

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: środa, 15, marzec 2017 23:14

W dniu 14 marca 2017 r., zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach przeprowadzonych naborów do biura LGD wpłynęła następująca liczba wniosków w ramach poszczególnych naborów:

- Nabór wniosków nr 1/2017 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej - 9 wniosków,

- Nabór wniosków nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej – nie wpłynął żaden wniosek,

- Nabór wniosków nr 3/2017 - Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy- 16 wniosków, w tym jeden wycofano.

- Nabór wniosków nr 4/2017 – Wsparcie budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju produktów lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw – nie wpłynął żaden wniosek,

- Nabór wniosków nr 5/2017 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 6 wniosków,

- Nabór wniosków nr 6/2017 - Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – 6 wniosków,

 

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa