LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Walne Zebranie Członków

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2016 23:10

Dnia 22 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podjęto uchwały dotyczące wyboru nowych członków Zarządu i Rady oraz zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Zmieniona została również Procedura wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców. Dokonano również aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zmiany kryteriów wyboru. Została również zmieniona składka członkowska.

15585259 1091148167663109 1542660700229826755 o   15591143 1091148134329779 747883779696483810 o

Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy

Utworzono: niedziela, 18, grudzień 2016 22:57

 

14 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy. Celem Konkursu było zaprezentowanie lokalnych tradycji kulinarnych i rękodzielniczych z obszaru LGD Ziemia Zamojska. Uczestnikami konkursu mogły być Koła Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Zwycięzcami Konkursu zostały następujące organizacje: Koło Kobiet Aktywnych ze Skierbieszowa - I miejsce, Stowarzyszenie Pro Nobis z Tworyczowa - II miejsce, Koło Gospodyń Wiejskich "Sadowianki" - III miejsce. Pozostali uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu otrzymali wyróżnienia.

15369921 1084778898300036 4030548900705141649 o  15384616 1084779161633343 7786460182360308384 o   15418339 1084780688299857 3382142587803733895 o   15418465 1084785448299381 4285579263651324733 o

15418479 1084780624966530 7296454757011724601 o  15419675 1084782054966387 8490208848996358957 o   15541081 1084780148299911 157003370585295059 o   15585466 1084778824966710 6269664796741876057 o

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Utworzono: wtorek, 13, grudzień 2016 22:21

jarmark lublin copy page 001 1

Konkurs Bożonarodzeniowy - I etap

Utworzono: wtorek, 06, grudzień 2016 10:01

W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy, który był skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów do biura LGD wpłynęło 11 zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem na pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa wyłoni zgłoszenia, które na podstawie opisu najpełniej ukazują bogactwo kulinarne i rękodzielnicze, związek z regionem i tradycjami a także umiejętności rękodzielnicze mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska. Wybrane zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu, który odbędzie się 14 grudnia, kiedy wyłonimy zwycięzców i rozdamy nagrody organizacjom, które zaprezentują potrawy świąteczne i wyroby rękodzieła w postaci stroików.

Porządek Walnego Zebrania Członków

Utworzono: wtorek, 13, grudzień 2016 22:22

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej  Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Procedury  wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020

10.  Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie zebrania.

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

Utworzono: niedziela, 11, grudzień 2016 21:20

Konsultacje zmian w Kryteriach wyboru, kryteriach dla grantów oraz z LSR

W związku z Harmonogramem naborów wniosków planujemy w pierwszej połowie 2017 roku ogłosić kolejne nabory wniosków. Aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz w celu uniknięcia błędów w ocenie złożonych wniosków proponujemy wprowadzić zmiany w obowiązujących kryteriach:

  1. Zmiana w Kryteriach wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W ramach zakresu:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska

Nie – 0 pkt.

Tak – 3 pkt.

Preferowane są operacje sprzyjające ochronie środowiska

Uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie

10.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość planowanych kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

2. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

3. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

9.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

4. Zmiana w Kryteriach wyboru dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach zakresu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR”

Lp

Nazwa kryterium

Opis

Źródło weryfikacji

8.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty lub kosztorys – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i nie zostały uzasadnione w żaden sposób(dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub kosztorysach inwestorskich lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

5. Zmiana w Kryteriach wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych.

Na podstawie doświadczenia w pracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, które stanowić będą największą grupę grantobiorców oraz analizy obszaru LGD, który charakteryzuje się małą liczbą aktywnie działających organizacji posiadających środki własne na realizację działań i projektów z udziałem środków zewnętrznych pojawiła się potrzeba dostosowania kryterium do specyfiki obszaru. Celem zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, zachęcenia małych organizacji do wnioskowania o dofinansowanie oraz inicjowanie powstawania nowych organizacji, a co za tym idzie sprawną i efektywną realizację LSR proponuje się zmniejszyć wartość minimalną wkładu własnego, który wyniesie 5%. Przedmiotowe kryterium nadal preferować będzie granty z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany minimalny poziom.

4.

Wkład własny

do 5% - 0 punktów

od 6% do 10% - 2 punkty

powyżej 10% - 4 punkty

Preferuje się operacje z udziałem wyższego wkładu własnego niż wymagany poziom minimalny

wniosek

10.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

6. Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

9.

Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio uzasadniona i odpowiednio udokumentowana (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) 3 oferty – 4 pkt.

Zaplanowane koszty nie zostały udokumentowane i uzasadnione w żaden sposób (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto) – 0 pkt.

Planowane do poniesienia koszty zostały odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, są udokumentowane i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach lub innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

7. Zapis w rozdziale VI pkt 2 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020: Intensywność pomocy dla wszystkich podmiotów wnioskujących w ramach grantów wynosić będzie 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny jaki będą musiały zapewnić podmioty ubiegające się o granty wynosić będzie 5%. Proponowana zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia intensywności pomocy w zakresie grantów.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 19 grudnia 2016 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf Formularz zgłoszeniowy

pdf Kryteria wyboru operacji dla działania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

pdf Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych

pdf Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych.

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa