LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:55

W dniu 03.02.2015 roku w Kornelówce odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". Podczas obrad Walnego Zebrania Członków zostało zatwierdzone sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników Stowarzyszenia. Ponadto udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2014 roku. Ponadto wybrano nowego Sekretarza Zarządu, został nim Pan Stanisław Kapica, oraz wiceprezesa, którym został Pan Stanisław Sokal. W nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Waldemar Greniuk oraz Elżbieta Kuźma. Wybrano również na członka Rady Panią Justynę Rubachę.

KGW HORYSZÓW

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:54

W Horyszowie położonym w gminie Miączyn, w dniu 01 lutego br., odbyło się spotkanie mieszkańców tej miejscowości. Inicjatorkami spotkania były Panie: Bożena Siudak – Radna gminy, Justyna Rubacha oraz Iwona Telicka. Panie pełne zapału i werwy na swe pierwsze spotkanie, chcąc uczyć się od najlepszych, zaprosiły Panie z Barchaczowa - "Barchaczowskie dzwoneczki". Głównym celem spotkania była reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie.

     

 

     

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:51

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2015 r. o godz. 8.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Planowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego walnego zebrania oraz protokolanta
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2014
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2014.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 8. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska za rok 2014.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Zamojska.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE - KALENDARZE

Utworzono: poniedziałek, 10 październik 2016 21:51

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za wykonanie i dostawę 200 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2017 r. wraz z dostawą.

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Sitno 73,

22-424 Sitno, Biuro Stowarzyszenia Kornelówka 41, 22-424 Sitno

Tel./fax 84 307 22 07, biuro@lgdziemiazamojska.pl

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa 200 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2017 r.

Podstawowe parametry kalendarzy:

- nakład 200 szt.,

- kalendarz ścienny trójdzielny z główką wypukłą,

- druk w pełnym kolorze

Główka kalendarzy:

- pełna kolorystyka (CMYK),

- pokryta jednostronnie folią błyszczącą, zawierająca fotografie związane z LGD Ziemia Zamojska,

- materiał usztywniający – karton ok. 300 g.

- wymiary: 310 mm x 210 mm,

- zaczep

Plecki kalendarzy:

- pełna kolorystyka (CMYK),

- pokryte folią błyszczącą jednostronnie,

- zawartość – tekst i grafika,

Kalendarium:

- wymiary 295 x 135 mm,

- papier 90 g.,

- okienko wskazujące aktualną datę,

- miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim, niemieckim,

- kalendarium trzymiesięczne, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim, niemieckim, zawiera imieniny, święta i niedziele wyróżnione na czerwono,

- oznakowanie kalendarza zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Projekt graficzny kalendarzy po stronie wykonawcy - zgodny z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 powinien zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014-2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie zapewnia materiały potrzebne do opracowania graficznego kalendarzy (tekst i zdjęcia). Realizacja zamówienia nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego przedstawionego przez Wykonawcę.

3. Cel wyceny: Wybór zleceniobiorcy wykonania i dostawy 200 szt. kalendarzy trójdzielnych ściennych.

4. Termin realizacji: październik - listopad 2016 r.

5. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

6. Kryterium wyboru oferty: Cena.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Siedziba Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Kornelówka 41, 22-424 Sitno lub przesłać faxem 84 307 22 07, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl w terminie do dnia 19.10.2016 r. do godziny 13.00.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 84 307 22 07, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

9. Załączniki

Formularz ofertowy

"Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju"

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:52

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy na konferencję pt.: „Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. w Lublinie, Hotel Victoria Lublin, ul. Narutowicza 58/60. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji www.fdpa.org.pl
Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=3938&d=3082&z=17

SPRAWOZDANIA

Utworzono: piątek, 14 sierpień 2015 18:20

SPRAWOZDANIA

 

pdf Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2014
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2013
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2012
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2010
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2009

 

PROTOKOŁY

pdfProtokół z posiedzenia protestowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się 05 maja 2017 r.

pdfProtokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", w sprawie wyboru grantów które odbyło się 28 kwietnia 2017 r.

pdf Protokół z posiedzenia protestowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się 28 kwietnia 2017 r.

pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się 30 marca - 12 kwietnia 2017 r.

pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się 19 grudnia 2016 r.

 pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 7 i 18 listopada 2016 r.

pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 26 lutego i 13 marca 2014 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 7 i 28 grudnia 2012 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 4 i 20 Września 2012 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 18 listopada i 5 grudnia 2011 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 27 czerwca - 11 lipca 2011 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 3 września - 20 września 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 14-25 czerwca 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 7-18 stycznia 2010 r.

 

 

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa