LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Ankieta dla przedsiębiorców

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, koniecznym jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w tym zakresie.
Poniższa ankieta pozwoli zdiagnozować potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz zaplanować zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby ogłaszane w najbliższych latach nabory wniosków, pozwoliły na przekazanie pomocy finansowej jak największej liczbie firm działających w naszym regionie.

Ankieta jest anonimowa i prosimy o jej wypełnienie.

Ankieta>>

Ankieta dla osób, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, chcielibyśmy dowiedzieć się czy na naszym obszarze są osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Ankieta>>

Rozszerzenie obszaru LGD

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:28

W czerwcu bieżącego roku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" przystąpiły dwie gminy: Nielisz i Sułów. W związku z tym obszar naszego LGD wynosi obecnie 9 gmin: Grabowiec, Komarów – Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość oraz Sułów. Wspólnie z nowymi członkami przygotowujemy się do pozyskania funduszy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania na lata 2014 - 2020.

Piknik Rodzinny w Barchaczowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:27

piknik l

Otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalne Strategii Rozwoju na lata 2014-2020r.

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:29

LGD 26 07

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA STRATEGII W LATACH 2009-2015.

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania jest organizacją zrzeszającą 7 gmin powiatu zamojskiego: Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sitno. Powstało w 2008 roku jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
   Zadaniem Stowarzyszenia jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez promocję walorów turystycznych, wspieranie przedsiębiorczości, ochronę zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zadania te są realizowane poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, jest to dokument który umożliwił, wielu podmiotom, realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Budżet na realizację zaplanowanych działań wynosił 6 milionów w tym na ogłaszane konkursy 4 752 868 zł. Ogłoszono 12 konkursów w ramach czterech działań osi 4 Leader. W odpowiedzi na nie wpłynęło 116 wniosków z czego 93 wnioski uzyskały dofinansowanie:
- działanie „Odnowa i rozwój wsi” 20 projektów na kwotę 2 918 503,93 zł,
- działanie „Małe projekty” 67 projektów na kwotę 1 091 147,74 zł,
- działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 projektów na kwotę 419 313,00 zł, - działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 projekt na kwotę 81 900,50 zł.
Beneficjenci zrealizowali zakładane operacje na łączną kwotę 4 510 865,17 zł co daje ponad 94,90% realizacji budżetu LSR. Wskaźniki założone w strategii zostały osiągnięte w 100%.    Kolejnym działaniem istotnym dla realizacji LSR Ziemia Zamojska jest „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” na to zadanie wykorzystano środki w wysokości ponad 330 tys. zł. W ramach tego działania Stowarzyszenie podejmowało wiele przedsięwzięć mających na celu zaktywizowanie lokalnej społeczności. Były to m.in. szkolenia, wyjazdy studyjne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.
Stowarzyszenie było również organizatorem wielu konkursów: fotograficznego – 3 edycje, literackiego oraz 3 konkursów świątecznych. Działanie to obejmowało także promocję obszaru, w tym zakresie Stowarzyszenie wydało szereg publikacji, broszur, różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, było współorganizatorem imprez plenerowych na obszarze LGD Ziemia Zamojska oraz uczestniczyło w targach i wystawach promując obszar "Ziemi Zamojskiej".
   Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty współpracy: "SPIK – Skarby przyrody i kultury" oraz "GAR – Gotowanie atrakcją regionu", na łączna kwotę ponad 120 tys. zł.

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa