LGD Ziemia Zamojska

ZAPYTANIA OFERTOWE

Utworzono: wtorek, 04, wrzesień 2018 21:33
Super User

Zapytanie ofertowe

z dnia 04.09.2018 r.

dotyczące: dostawy materiałów promocyjnych

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Sitno 73, 22-424Sitno NIP: 922-297-01-46, tel. 84 3072207, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: dostawę materiałów promocyjnych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Część

Nazwa zadania

Specyfikacja

1.

Kalendarze na 2019

- Format A3,

- liczba kart 6+okładka,

- papier okładka kreda 300 g,

- środek 170 g (wnętrze),

- kolor spirali i zawieszki: biała,

- lakierowanie, foliowanie okładki: lakier UV,

- ilość kart:1 + 6, zadruk: dwustronny.

Kalendarze powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

2.

Torba juta

 

- wymiary: min. 33 x 27 x 11 cm,

- materiał: juta, preferowany kolor brązowo-zielony,

- nadruk: transfer, o powierzchni 20 cm x 8 cm, jeden kolor, jedno miejsce, podlewka w jednym kolorze o wymiarach: 20 cm x10 cm,

- uchwyt z bambusa,

- dostawa w cenie zamówienia,

- ilość: 100 sztuk

Torby powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

3.

Długopis

- kolor: srebrny, grafitowy (po 100 sztuk każdego koloru)

- wymiary: około 133x10 mm,

- materiał: metal,

- niebieski tusz z wkładem uniwersalnym,

- nadruk: grawer o powierzchni 5x40 mm,

- dostawa w cenie zamówienia,

- ilość: 200 sztuk

Długopisy powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

4.

Torba sportowa

- z matowego PVC z białą lamówką i przeszyciem. Kieszeń z przodu zamykana na suwak. Regulowany pasek na ramię
- Wymiary: min. 45x18x29 cm

- dostawa w cenie zamówienia,

- ilość: 25 sztuk.

Torby powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

5.

Pióro kulkowe

- kolor: srebrny, grafitowy (po 100 sztuk każdego koloru)

- wymiary: około 133x10 mm,

- materiał: metal,

- niebieski tusz z wkładem uniwersalnym,

- nadruk: grawer o powierzchni 5x40 mm,

- dostawa w cenie zamówienia,

- ilość: 200 sztuk,

Pióra powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

6.

Walizka podróżna

 • -  Walizka podróżna z 4 kółkami. 20 cali. Materiał: mocny ABS
  - Wymiar: min.  37x23x50 cm
  - Nadruk:  grawer laserowy

 • - dostawa w cenie zamówienia,

- ilość: 25 sztuk

- Walizki powinny być oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020, powinny zawierać następujące nadruki: logotypy UE, Leader, PROW 2014 -2020, LGD Ziemia Zamojska, slogan: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

 

Prosimy o przedstawienie projektu graficznego zamawianych przedmiotów.

 1. Cel wyceny

Wybór zleceniobiorcy dostawy materiałów promocyjnych wymienionych w pkt. II

 1. Termin realizacji zamówienia:

Wrzesień – Październik 2018 r.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

 1. Kryterium wyboru oferty:

100 % cena

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Termin składania ofert: do 12.09.2018. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert:

 1. w formie papierowej na adres zamawiającego Biura Zamawiającego Kornelówka 41, 22-424 Sitno albo

 2. w formie elektronicznej w formie skanu dokumentów na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl

Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, wypełniona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę/ osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy załączyć projekt graficzny zamawianych przedmiotów.

 1. Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 1. Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega możliwości zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 2. Niniejsze postępowanie ofertowe jest etapem procesu realizacji projektu pn „Promocja i Turystyka” ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.3 PROW na lata 2014-2020.

 3. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania nastąpi po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewową w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

 4. Informacja na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Sitnie 73, 22-424 Sitno;

 1. dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.,. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem oraz w celach związanych z realizacji projektu pn.: „Promocja i Turystyka” dane osobowe będą udostępnione przedstawicielom Zarządu Województwa Lubelskiego w celu kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym ww. projektu,

 2. każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,

 3. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o wybór wykonawcy zamówienia.

 1. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

 2. została złożona przez podmiot:

powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dn. 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 5), lub

 1. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Dominika Witkowska Tel. 843072207

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie.

 

FORMULARZ OFERTOWY

Kategoria: