LGD Ziemia Zamojska

PLIKI DO POBRANIA

pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - OBOWIĄZUJĄCE OD KWIETNIA 2018

 


 Uwaga! Obowiązujące deklaracje od maja 2018r.

pdf  Deklaracja członkowska sektor społeczny-organizacje pozarządowe

pdf  Deklaracja członkowska sektor publiczny

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy

pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny


 

Uwaga! Obowiązujące deklaracje od 16.06.2015r.


pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny-organizacje pozarządowe

pdf Deklaracja członkowska sektor publiczny

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy

pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny

 


 

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy
pdf Deklaracja członkowska sektor publiczny
pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny

 


 

Jednym z obowiązków beneficjentów, którzy korzystają z pomocy finansowej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, jest przekazanie informacji Lokalnej Grupie Działania odpowiadającej za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju o osiągnięciu założonych efektów, tj. osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu w wyniku wdrażanego projektu. Informacje te przekazywane są za pomocą ankiet monitorujących opracowywanych przez LGD "Ziemia Zamojska".
Poniżej zamieszczamy edytowalny formularz ankiety monitorującej dla beneficjentów, którzy rozliczyli wnioski składane do LGD

pdf ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIALANIA ZIEMIA ZAMOJSKA NA LATA 2014-2020 OBOWIĄZUJĄCA OD LUTEGO 2018R.


 

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”- obowiązująca od lutego 2018r. - obowiązująca od lutego 2018r.

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2014-2020 .pdf - obowiązująca od lutego 2018r.

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2014-2020 .pdf

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2009-2014 .pdf

Limity środków na działania Osi 4 i Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy

Procedura oceny zgodności operacji z LSR.pdf

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady.pdf

Procedura wyboru operacji.pdf

Formularz odwołania.doc

Raport z konsultacji społecznych

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa