LGD Ziemia Zamojska

NABÓR GRANTY

Utworzono: wtorek, 28, luty 2017 20:16

 

 

logo unialogo prow

logo leader

 

 

Ogłoszenie nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków

o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu tematycznego:

Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD

1/ Termin składania wniosków:

od 17.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o powierzenie grantu należy składać w dwóch kompletnych i jednobrzmiących, trwale zszytych egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersja elektroniczną, bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.03.2017 r. o godz.14.30

4/ Forma i wysokość wsparcia

  • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
  • intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 99% poniesionych kosztów kwalifikowanych
  • wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 50 000,00 zł

5/ Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków na zadania „Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia kulturalne, warsztaty” wynosi 50 000 zł.

Limit dostępnych środków na zadania „Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia edukacyjne, szkolenia dla lokalnych liderów” wynosi 70 000 zł.

6/ Zakres tematyczny wniosków

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD zgodnym z §2 ust. 1 pkt. 1 oraz §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570. W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020, zakres ten realizuje w szczególności:

  • Cel ogólny nr 2 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru LGD,
  • Cel szczegółowy nr 2. 2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcia działań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców obszaru LGD,
  • Przedsięwzięcie 2.2.4 Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD

7/ Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego

Organizacja zajęć kulturalnych, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych

 8/ Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

- planowana operacja musi spełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020,

- wniosek o przyznanie pomocy musi uzyskać ponad 50% punktów ogólnej sumy punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru dotyczących danego zakresu tematycznego,

- planowana operacja musi być zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020

 9/ Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce PROW 2014 – 2020

10/ Wymagane dokumenty - Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami

11/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl w zakładce: Pliki do pobrania. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce nabór granty

12/ Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru udostępniono w zakładce nabór granty na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

 

pdf WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU.doc

pdfInformacja pomocnicza przy wypełnianiu Wniosku o powierzenie grantu.doc

pdf Oświadczenie o doświadczeniu/zasobach/kwalifikacjach wnioskodawcy.doc

pdf Kryteria wyboru dla grantów

pdf Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach projektów grantowych

pdf Planowane do ośiągnięcia wskaźniki

pdf UMOWA O POWIERZENIE GRANTU.doc

pdf WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU.doc

pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU..doc