LGD Ziemia Zamojska

"Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju"

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 13:52

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zapraszamy na konferencję pt.: „Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. w Lublinie, Hotel Victoria Lublin, ul. Narutowicza 58/60. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową Fundacji www.fdpa.org.pl
Konferencja ta jest jedną z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń koncepcji systemowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opracowanej przez FDPA i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.lfr.lublin.pl/index.php?i=3938&d=3082&z=17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 13:51

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2015 r. o godz. 8.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Planowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego walnego zebrania oraz protokolanta
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2014
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2014.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 8. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska za rok 2014.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Zamojska.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy.

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa