LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

„MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017 21:19

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 52 osób, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie powiatu zamojskiego poprzez udzielenie im wsparcia w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, co zwiększy ich atrakcyjność oraz szanse na rynku pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być osoby zaliczane są do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie następujące warunki formalne:

- ukończyły 15 rok życia i na dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie
i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 29 roku życia

- posiadają niskie kwalifikacje

- bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne

- zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu zamojskiego w województwie lubelskim

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

ZAKRES WSPARCIA

Indywidualne doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe wg potrzeb, zainteresowań i osobistych predyspozycji:

- szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 60 godzin

- szkolenie komputerowe ECDL – 132 godziny

- szkolenie opiekun osoby starszej – 120 godzin

Płatne staże zawodowe powiązane z ukończonym szkoleniem

*Zapewniamy stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW,
poczęstunek w trakcie kształcenia

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 02.05.2017r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

- wypełnić oraz dostarczyć do biura projektu: Formularz Zgłoszeniowy (tu odnośnik)

- zadzwonić pod numer tel……

- wysłać maila na adres: power@irb.com.pl

- zgłosić się osobiście w biurze projektu  

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z Regulaminem Udziału w Projekcie (tu odnośnik)

Pozostałe dokumenty (do wypełniania po zakwalifikowaniu się Kandydata do udziału w Projekcie):

- Deklaracja Uczestnictwa

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych

BIURO PROJEKTU

Instytut Rozwiązań Biznesowych

22-400 Zamość ul. Przemysłowa 4, lok. ?

telefon: ?

e –mail: power@irb.com.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 16.00

Kategoria: