LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Nabór na stanowisko księgowa

Utworzono: czwartek, 03 wrzesień 2020 21:50

Nabór na stanowisko księgowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Księgowa – 1/5 etatu

 1. Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (finansowe, rachunkowość, księgowość)
 • 3 letni staż pracy (związany z księgowością)

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w obsłudze księgowania,
 • Znajomość przepisów finansowych,
 • Wymagane cechy osobowe – sumienność, terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość i odpowiedzialność.
 • Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE,
 • Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń.

 

 1. Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków finansowych,
 • Bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i technik przetwarzania danych,
 • Rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,
 • Analiza dokumentów finansowych,
 • Sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
 • Dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań w tym GUS finansowych
 • Sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 • Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • Sporządzanie list płac,
 • Regulowanie płatności wynikających z zobowiązań,
 • Odprowadzanie składek ZUS, rozliczania z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych
 • Wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzania sprawozdań dotyczących zatrudnienia oraz funduszu płac
 • Wystawianie rachunków,
 • Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,
 • Prowadzenie rachunku bankowego
 • Prowadzenie spraw kadrowych,
 • Opracowanie projektu preliminarza budżetowego
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia
 • Wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym
 • Realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży
 • Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
 • Sporządzanie pism, wniosków i porad związanych z działalnością finansowo – księgową Stowarzyszenia
 • Dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji
 • Stała analiza kosztów i przychodów

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • CV, w którym powinna być umieszczona klauzula o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, Kornelówka 41, 22-424 Sitno, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa” w terminie do 14.09.2020 do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji odnośnie oferowanego stanowiska można uzyskać pod numerem telefonu: 84 307 22 07

Kategoria: